admin Brak komentarzy

W większości przypadków Twoja praca notariusza jest bardzo prosta i nie ma zbyt wielu problemów z identyfikacją sygnatariuszy, przeglądaniem dokumentów i oceną gotowości do podpisania umowy. Jednak wielu notariuszy ma do czynienia z osobą, która nie jest w stanie podpisać umowy z powodu upośledzenia fizycznego. Być może mają państwo wątpliwości, czy w takich okolicznościach można pójść dalej z aktem notarialnym, ale prawo w większości państw idzie na ustępstwa w takiej sytuacji. Istnieje wiele sposobów notarialnego poświadczenia podpisu i nadal pozostają one w granicach prawa właściwego dla twojej sprawy. Oto kilka opcji.

Pełnomocnicy pod pełnomocnictwami

Sygnatariusz z niepełnosprawnością fizyczną może wyznaczyć pełnomocnika, który będzie podpisywał dokumenty w jego imieniu. Osoba działająca w charakterze pełnomocnika jest znana jako osoba składająca podpis; w niektórych krajach termin „pełnomocnik” może być używany, chociaż pełnomocnik nie potrzebuje przeszkolenia prawniczego do działania.
Kiedy osoba korzysta z podpisu przedstawiciela, można przejść do typowych obowiązków jako notariusz, jednakże notariusz sprawdza podpis pełnomocnika w rzeczywistości – nie osoby niepełnosprawnej fizycznie. Należy uzyskać właściwą identyfikację podpisującego i wpisać jego nazwisko na adnotacji notarialnej. W niektórych państwach musisz umieścić na zaświadczeniu specjalny termin, oznaczający, że agent/pełnomocnik faktycznie podpisuje się w imieniu innej osoby. W innych przypadkach, np. w przypadku pełnomocnictwa lub dokumentu sądowego, należy zapoznać się z dokumentami potwierdzającymi upoważnienie pełnomocnika do działania w imieniu osoby niepełnosprawnej.
Należy pamiętać, że w większości krajów, podpisujący nie może złożyć przysięgi lub afirmacji w imieniu innej osoby. Jednakże agent może przysięgać, że treść dokumentu jest prawdziwa, unikając jednocześnie przysięgi, że dokument jest prawdziwy.

Notarialne podpisanie przez notariusza

Jeżeli podpisujący jest fizycznie upośledzony i nie jest w stanie podpisać, ale nie ma to wpływu na jego sprawność umysłową, wiele przepisów zezwala mu na wykonanie symbolu „X” lub podobnego do symbolu podpisu. Oznakowanie musi być jasne, spójne i podpisane własną wolną wolą, tak jak w przypadku każdego aktu notarialnego. Proces ten nazywany jest podpisem przez znak i eliminuje konieczność wpisywania przez podpisującego pełnego imienia i nazwiska na poświadczeniu notarialnym, zwłaszcza gdy byłoby to fizycznie niemożliwe. Znak „X” lub inny znak będzie notarialnie oznaczony tak, jakby był podpisem osoby; jednakże, aby podpis był prawidłowy, należy przestrzegać wymogów swojego państwa dotyczących obecności jednego lub więcej świadków, aby podpis był prawidłowy. W niektórych państwach obowiązują dodatkowe wymogi dotyczące procedury, dlatego przed złożeniem podpisu przez notariusza należy się upewnić, że procedura została prawidłowo przeprowadzona.
Należy pamiętać, że sygnatariusz musi mieć możliwość samodzielnego wpisania symbolu „X” lub innego symbolu. Notariusz (http://www.notariusz-silesia.pl/) nie może fizycznie trzymać osoby fizycznej za rękę ani osoby trzeciej. Proces notarialny jest nieważny, jeśli ktoś pomaga osobie niepełnosprawnej fizycznie w złożeniu podpisu przez znak.

Podpis pełnomocnika

Niektóre przepisy umożliwiają notariuszowi lub innej osobie trzeciej podpisanie umowy w imieniu sygnatariusza, pod ich własnym nadzorem. W państwach, które zezwalają na to innej osobie, podpisujący musi być całkowicie niezdolny do wpisania swojego imienia i nazwiska lub oznaczenia – sama niepełnosprawność nie wystarczy. W przypadkach, w których dopuszczalne jest podpisanie przez pełnomocnika, przepisy określają w sposób szczegółowy, kto musi być obecny i w jaki sposób proces ten ma się odbywać.
Na przykład, jeśli osoba niepełnosprawna fizycznie chce, aby notariusz podpisał się w jej imieniu, zdarzenie musi mieć miejsce w obecności sygnatariusza i jednego lub dwóch innych bezinteresownych świadków. Inne państwa nigdy nie zezwolą notariuszowi na podpisanie umowy w imieniu osoby niepełnosprawnej, ale inna osoba może występować w charakterze pełnomocnika pod kierunkiem i w obecności notariusza.
Podpisanie przez pełnomocnika jest niedozwolone np w Stanach Zjednoczonych, dlatego ważne jest, aby ustalić legalność i prawidłową procedurę przed podjęciem notarialnej decyzji w tym procesie.

Procedura wykonywania i notarialna


Niezależnie od tego, czy używasz podpisu pełnomocnika, podpisu elektronicznego czy pełnomocnictwa, wiele ogólnych wymagań dotyczących notarialnego poświadczenia pozostanie bez zmian. Istnieje pięć czynników niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego:

 • Wszyscy sygnatariusze muszą być fizycznie obecni, a w razie potrzeby także świadkowie;
 • Upewnij się, że dokument jest kompletny, bez spacji i pustych stron;
 • Musisz zweryfikować tożsamość sygnatariuszy i upewnić się, że podpisują ją z własnej woli;
 • W niektórych systemach prawnych operację należy zarejestrować w dzienniku notarialnym,
 • Nakłada się pieczęć notarialną i poświadczenie notarialne.

Podczas gdy niektóre aspekty pracy notariusza są różne w przypadku osób niepełnosprawnych fizycznie, rola pozostaje taka sama: Twoim zadaniem jest pomoc w zmniejszeniu ryzyka oszustwa przy podpisywaniu ważnych dokumentów, takich jak:

 • Dokumenty przenoszące tytuł własności nieruchomości, w tym hipoteka i inne umowy pomiędzy kupującym a sprzedającym;
 • Testamenty, trusty i niektóre dokumenty dotyczące zagospodarowania nieruchomości;
 • Umowy przedwstępne;
 • Strukturyzowane transakcje rozliczeniowe;
 • Pełnomocnictwa majątkowe; oraz,
 • Pełnomocnictwa zdrowotne;

Twoja praca notariusza może być trudna, gdy masz do czynienia z sygnatariuszem, który nie jest fizycznie w stanie się podpisać, ale masz opcje, aby zakończyć proces notarialny. Kluczem do tego jest znajomość prawa w Twoim kraju i przestrzeganie wszystkich zasad zawartych w pismach, aby zapewnić pełną ważność i wykonalność aktu notarialnego. Jeśli nie jesteś pewien, czy notariuszhttp://www.notariusz-silesia.pl/ będzie używał którejkolwiek z tych metod, skontaktuj się z renomowaną firmą notarialną, która może być w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *